Dr. Martens Sale 40% OFF

" תקנון מבצע 40% הנחה על נעליים מהדגמים הלבנים מהמותג ד"ר מרטינס בחנויותOriginal’s, ואתר החברה "

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע שיכונה "40% הנחה על נעליים מהדגמים הלבנים מהמותג ד"ר מרטינס" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו- "המבצע" בהתאמה).

 

1.                  כללי

1.1.         הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה"ו/או "עורכת הפעילות") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.        תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע נשוא התקנון.

1.3.        תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

 

2.                  הגדרות

"החנויות המשתתפות במבצע"  בחנויות Original’s ואתר החברה בלבד. לא כולל חנויות עודפים (אאוטלטoutlet) איילון והרצליה.

"משתתף"                                 חברי מועדון בתוקף, מצטרפים חדשים/מחדשים בלבד בחנויות הפיזיות בלבד. באתר החברה לכלל לקוחות החברה.

"הפריטים המשתתפים

במבצע"                                פריטי הנעלה נבחרים מבית המותג ד"ר מרטינס שיסומנו בחנויות המשתתפות במבצע והכל בהתאם לרשימת קודי הפריטים (מק"טים) המופיעה בחלקו התחתון של תקנון זה ועליהם בלבד.

"המבצע"

הנחה בשיעור של 40% ממחיר הפריט לצרכן המוצג בחנויות המשתתפות במבצע; מוגבל לפריטים המשתתפים במבצע בלבד, אשר יסומנו בחנויות המשתתפות במבצע כהגדרתן לעיל, והכל בהתאם לרשימת קודי הפריטים כמפורט בתקנון זה. 

3.                  הוראות כלליות ופרשנות

3.1.                  הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים במבצע ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות.

3.2.                  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

3.3.                  יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.

3.4.                  התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

3.5.                  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

3.6.                  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.7.                  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

4.                  תוקף ומועד המבצע

4.1.              המבצע יחל ביום 8.11.2023 ויסתיים ביום 2.12.2023 או עד גמר המלאי של הפריטים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם מבין השניים (להלן: "תקופת המבצע").

4.2.                  למען הסר ספק, לאחר תום תקופת המבצע, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה המגולמת בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

     

5.                   מהות המבצע

5.1.              כאמור, הנחה בשיעור של 40% ממחיר הפריט לצרכן המוצג בחנויות המשתתפות במבצע; מוגבל לפריטים המשתתפים במבצע בלבד, אשר יסומנו בחנויות המשתתפות במבצע כהגדרתן לעיל, והכל בהתאם לרשימת קודי הפריטים כמפורט בתקנון זה.     

5.2.              המבצע יחול על הפריטים המשתתפים במבצע בלבד, וזאת בתקופת המבצע בלבד.

5.3.                  ההנחה נשואת המבצע תיעשה ממחיר הצרכן המוצג על הפריטים.

5.4.                  אין כפל מבצעים והטבות.

5.5.                  לא יינתנו הנחות מועדון קבועות על הפריטים שבמבצע.

5.6.                  בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת המבצע, לא יינתן ללקוח המבצע בשנית לאחר תום תקופת המבצע.

 

6.                  שונות

6.1.                  ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

6.2.                  המבצע הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו.

6.3.                  החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות במבצע ולתקנון זה.

6.4.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.5.                  במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של המבצע, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות התקנון הזה.

6.6.                  בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת הריטייל של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

6.7.                  השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר החברה, והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע.

6.8.                  השתתפות בפעילות נשואת תקנון זה ו/או קבלת ההטבה נשואת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.

6.9.                  על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6.10.              תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה ובחנויות המשתתפות במבצע.

6.11.              התקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס למבצע.

 

רשימת קודי הפריטים (מק"טים) המשתתפים במבצע: 

15265100

11822100

26261100

25055100

26925113

27296100

15382101

15373100

145000273