תקנון הרשמה לדיוור

תקנון הרשמה לדיוור


תקנון פעילות – 10% הנחה באמצעות קוד קופון לנרשמים לרשימת הדיוור באתר החברה
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות שתכונה ״10% הנחה באמצעות קוד קופון לנרשמים לרשימת הדיוור באתר החברה" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו-"הפעילות", כמפורט להלן)

1. כללי


1.1. הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בכפוף לתנאים שלהלן.
1.2. תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה (להלן: "תנאי השימוש") בכל סתירה בין הוראות תנאי השימוש לתקנון זה בקשר לעניינים המוסדרים בו, תגברנה הוראות תקנון זה.


2. הגדרות


"אתר החברה" - החנות המקוונת באתר בכתובת: www.originals.co.il.
"משתתפים" לקוחות החברה אשר יצטרפו לרשימת הדיוור שבאתר החברה, על פי הנחיות החברה, ובתקופת הפעילות בלבד (וביחיד – "משתתף").
"הפעילות" בגין הצטרפות ראשונית לרשימת הדיוור שבאתר החברה והסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, ובכפוף למילוי אחר דרישות והנחיות החברה, המשתתפים יקבלו קוד קופון (כהגדרתו להלן) למימוש בכפוף לתנאי הפעילות שלהלן ובתקופת הפעילות בלבד.
"קוד קופון" קוד קופון ייעודי הניתן באופן חד פעמי ולשימוש חד פעמי, הזמין למימוש עד תום תקופת הפעילות ומעניק 10% הנחה במעמד התשלום באתר בלבד. קוד הקופון לא יחול על הפריטים המפורטים בתקנון ולא ניתן לשילוב עם מבצעים, הנחות, קופונים והטבות (קרי, ללא כפל מבצעים).
"תקופת הפעילות" בין התאריכים – 27.6.2024 עד ה- 31.7.2024. החברה שומרת לעצמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את תקופת הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.


3. מהות והגבלות הפעילות


3.1. השתתפות בפעילות כהגדרתה לעיל תזכה את המשתתף בקוד קופון למימוש באתר החברה בלבד, לאחר ובכפוף למילוי הדרישות המפורטות במסגרת הצטרפותו לראשונה לרשימת הדיוור של החברה באמצעות אתר החברה.
3.2. קוד הקופון יינתן אך ורק למשתתף אשר הסכים להיכלל ברשימת הדיוור של החברה לראשונה והזין את פרטי ההתקשרות המבוקשים על ידי החברה במסגרת הצטרפותו לרשימת הדיוור. קוד קופון יישלח למשתתף לכתובת הדוא"ל שהזין במסגרת הרשמתו לרשימת הדיוור של החברה.
3.3. קוד הקופון ניתן למימוש באתר בלבד.
3.4. קוד הקופון יינתן פעם אחת ובאופן חד פעמי למשתמש, קרי ניתן למימוש לרכישה אחת בלבד. קוד הקופון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
למען הסר ספק, כל משתמש רשאי להרשם לרשימת הדיוור באמצעות כתובת דוא"ל אחת בה הוא עושה שימוש.
3.5. קוד הקופון הינו בתוקף למימוש עד ה-17.7.2024 על פי ההנחיות שלעיל.
3.6. לא ניתן להשתמש בקוד הקופון בנוסף לקוד קופון אחר.
3.7. קוד הקופון אינו תקף על פריטי מותג UGG, אביזרים (Accessories) ופריטי אאוטלט.
3.8. אין כפל מבצעים, הנחות והטבות. קוד הקופון לא יחול בנוסף למבצעים, הנחות והטבות.
3.9. ההנחה נשואת הפעילות תיעשה מהמחיר המלא לצרכן של הפריט (לרבות מע"מ).
3.10. יש להזין את קוד הקופון במעמד הקנייה בסל הקנייה שבאתר החברה.
3.11. בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת הפעילות, לא תינתן ללקוח ההנחה בשנית.
3.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין החל.


4. אחריות


4.1. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
4.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.
4.3. המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להגרם לה בשל הפרת המשתתף את הדין ו/או את הוראות תקנון זה.5. כללי


5.1. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.
5.2. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה להוראות התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר החברה, ואלה יחולו על כל המשתתפים והינם בגדר הסכם מחייב בין המשתתפים לבין החברה.
5.3. לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות או לאמור בתקנון זה.
5.4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
5.5. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין החל בישראל. בתי המשפט המוסמכים לדון בתקנון זה יהיו בתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו.
5.6. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לכלל המינים והמגדרים כאחד.
5.7. תקנון הפעילות זמין לעיון במשרדי החברה בכתובת דרך בן צבי 84, תל אביב או באתר החברה.