תקנון קנו ב-400 ושלמו 350

תקנון פעילות קנה ב-400 ₪ ותשלם 350 ₪ באתר החברה

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות שתכונה ״קנה ב-400 ₪ ותשלם 350 ₪ באתר החברה"

(להלן בהתאמה: "התקנון" או "הפעילות"בהתאמה)

 

1.                  כללי

1.1.  הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.  תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הפעילות נשוא התקנון.

1.3.  תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

 

2.                  החנויות המשתתפות בפעילות

2.1.              רשימת החנויות המשתתפות בהטבה – אתר החברה בלבד בכתובת: https://originals.co.il.

3.                  הגדרות

3.1      "משרדי החברה"– משרדי החברה, אשר מצויים ברחוב דרך בן צבי 84 תל אביב.

3.2     "משתתף"– כלל לקוחות החברה.

                                         

4.                  תוקף ומועד הפעילות

הפעילות תחל באתר החברה ביום 12.9.2023 ותסתיים ביום 16.10.2023 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את הפעילות בכל עת.

 

5.                  מהות הפעילות למשתתף ואופן קבלתה
 • משתתף שירכוש ממגוון המוצרים באתר החברה בסכום של 400 ₪, יהיה זכאי להנחה בסך 50 ₪. ההנחה תינתן בגין כפולות של 400 ₪ (למשל, אם מחירם המלא של המוצרים בעסקה הוא 800 ₪ תינתן הנחה בסך 100 ₪). מובהר כי ההנחה תינתן רק בגין 400 ₪ מלאים (למשל, אם מחירם המלא של המוצרים בעסקה הוא 550 ₪, מחיר העסקה לאחר ההנחה יהא 500 ₪).

 • לא תינתן כפל מבצעים, הנחות והטבות.

 • לא תינתן צבירת נקודות או הנחת מועדון, בעת המימוש.

 • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת הפעילות, לא תינתן ללקוח ההנחה בשנית.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 • במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות פרסומיה בקשר עם הפעילות, החברה תפנה אותו לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת מקום מגוריו.
 • ההשתתפות בהטבה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ותקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה ,יגברו הוראות תקנון זה.
 • בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 • השתתפות בהטבה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.
 • תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה.