תקנון מבצע סנדלי טיוה עד 199.9 ש"ח

 

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף, כהגדרתו להלן, במסגרת פעילות  הטבת "מגוון נעלי טבע עד 199.90 ₪"(להלן בהתאמה: "התקנון" ו – "המבצע" ו/או "הפעילות"לפי העניין) כמפורט מטה.

1.                   כללי

1.1.                   הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.                   תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע נשוא התקנון.

1.3.                   תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

2.                   הגדרות     

2.1.                   "אתר החברה" –https://originals.co.il/

 

2.2.                   "החנויות המשתתפות במבצע" –  אתר החברה בלבד.

 

2.3.                   "משתתפים" –   כלל לקוחות החברה.

 

2.4.                   "הפריטים המשתתפים במבצע והמבצע"– מגוון נעלי טבע עד 199.90 ₪.  לא כולל גרביים, אביזרים ופריטי אאוטלט.

3.                   תקופת הפעילות

3.1.                   הפעילות תחל ביום 8.3.2024 ותסתיים ביום 10.4.2024 או עד גמר המלאי לפי המוקדם (להלן: "תקופת הפעילות").

3.2.                   למען הסר ספק, לאחר תום תקופת הפעילות, לא ניתן יהיה לקבל את המבצע נשואת תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.                   מהות המבצע

4.1.                   כאמור, מגוון נעלי טבע עד 199.90 ₪.  לא כולל גרביים, אביזרים ופריטי אאוטלט.

4.2.                 המבצע יחול על הפריטים ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, וזאת בתקופת הפעילות בלבד.

4.3.                   ההנחה נשואת המבצע תיעשה ממחיר הצרכן של הפריט.

4.4.                   אין כפל מבצעים והטבות.

 

5.                   תנאי הפעילות ותנאי המבצע

5.1.                   המבצע יוענק למשתתפים בחנות המשתתפת בפעילות בלבד, ובתקופת הפעילות בלבד.

5.2.                   המבצע הינו אישית ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו.

  • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת המבצע, לא יינתן ללקוח המבצע בשנית בתום תקופת הפעילות.

  • במקרה של החלפה/ביטול או החזרת פריטים, העסקה תחושב מחדש וללא המבצע בתום תקופת הפעילות.

 

6.      הוראות כלליות ופרשנות

6.5.     הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו (תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה ובחנויות המשתתפות בפעילות).

6.6.     התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

6.7.     התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

6.8.     השתתפות בפעילות נשואת תקנון זה ו/או קבלת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.

6.9.     ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

6.10.  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן ו/או להפסיק את הפעילות ו/או את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ו/או בחנויות המשתתפות בהטבה.

6.11.  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.

6.12.  כל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או המבצע ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת המרקטינג של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

6.13.  על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6.14.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.15.  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.