תקנון הטבת 75 שח בקוד קופון

תקנון פעילות 75 ₪ הנחה באמצעות קוד קופון ייעודי באתר החברה Originals

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הפעילות שתכונה ״75 ₪ הנחה על באמצעות קוד קופון ייעודי באתר החברה אוריגינלס"

(להלן בהתאמה: "התקנון" או "הפעילות"בהתאמה)

 

1.                  כללי

1.1.  הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.  תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הפעילות נשוא התקנון.

1.3.  תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

 

2.                  החנויות המשתתפות בפעילות

2.1.              רשימת החנויות המשתתפות בהטבה – אתר החברה בלבד בכתובת: https://originals.co.il.

3.                  הגדרות

3.1      "משרדי החברה"– משרדי החברה, אשר מצויים ברחוב דרך בן צבי 84 תל אביב.

3.2     "משתתף"– כל לקוח שביצע רכישה באתר החברה בין התאריכים 20.6.2024-22.6.2024 ואשר הזין קוד קופון ייעודי למימוש באתר החברה אוריגינלס בלבד.

3.3      "פריטים משתתפים בפעילות והפעילות" – 75 ₪ הנחה שתינתן ברכישת מגוון נעלי ילדים של המותגים ASICS ו-TEVA ממחיר הפריט המוצג לצרכן.

                                         

4.                  תוקף ומועד הפעילות

4.1.              הפעילות תחל באתר החברה ביום 20.6.2024 ותסתיים ביום 22.6.2024 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את הפעילות בכל עת.

5.                  מהות הפעילות למשתתף ואופן קבלתה
  • 75 ₪ הנחה בהזנת קוד קופון ייעודי OFF75 שתינתן ברכישת מגוון נעלי ילדים של המותגים ASICS ו-TEVA ממחיר הפריט המוצג לצרכן המשתתפים בפעילות, שיקבל המשתתף כהגדרתו לעיל למימוש דרך אתר החברה.
  • ההנחה תינתן ממחיר המוצר לצרכן.
  • לא תינתן צבירת נקודות או הנחת מועדון, בעת המימוש.
  • יש להזין את קוד הקופון במעמד הקנייה בסל הקנייה שבאתר החברה.
  • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת הפעילות, לא תינתן ללקוח ההנחה בשנית.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

·         במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפעילות, בכתב או בעל פה ,יגברו הוראות תקנון זה.

·         בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

·         השתתפות בהטבה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

·         תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה.

·         במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות פרסומיה בקשר עם הפעילות, החברה תפנה אותו לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת מקום מגוריו.

·         ההשתתפות בהטבה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

·         החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ותקופת הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.