תקנון הטבה - קיאנו 29

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף, כהגדרתו להלן, במסגרת פעילות  הטבת "קנה-קבל" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו – "ההטבה" ו/או "המבצע"ו/או "הפעילות"לפי העניין) כמפורט מטה.
1.                   כללי
1.1.                   הפעילות נערכת ע"י חברת אי.איי.איל בע"מ, ח.פ. 512368424 (להלן:                               "החברה"ו/או "עורכת הפעילות") בחנויות הפעילות, כהגדרתן להלן.
1.2.                   תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הטבת "קנה-קבל".
1.3.                   תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר Original’s ,                                   המפורט בלינק מטה:
https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
2.                   הגדרות
2.1.                   "אתר החברה" –https://originals.co.il/
 
2.2.                   "החנויות המשתתפות בפעילות" –  אתר החברה בלבד.
 
2.3.                   "משתתף" –   כל לקוח שביצע רכישה באתר החברה, מהפריטים                                        המשתתפים במבצע כמפורט מטה, וזאת בתקופת הפעילות בלבד.
 
2.4.                   "הפריטים המשתתפים במבצע"– נעלי Asics מדגם ג'ל קיאנו 29 בלבד.
 
2.5            "הפעילות"– ברכישת פריטים המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות                          במבצע, יקבל המשתתף במתנה מארז שלישיית גרביי ריצה ממותגות של                           Asics (להלן: "ההטבה"ו/או "מארז הגרביים"לפי העניין).
                             
                              מק"ט ההטבה110004872.
 
                                            
3.                   תקופת הפעילות
3.1.                   הפעילות תחל ביום 17.8.22 ותסתיים ביום 17.9.22 או עד גמר המלאי                              לפי המוקדם (להלן: "תקופת הפעילות").
3.2.                   למען הסר ספק, לאחר תום תקופת הפעילות, לא ניתן יהיה לקבל את                                 ההטבה נשואת תקנון זה.
                         החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך את תקופת                                   הפעילות ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
4.                   תנאי הפעילות ותנאי ההטבה
4.1.                   ההטבה תוקנה למשתתפים בחנויות המשתתפות בפעילות בלבד,                                     ובתקופת הפעילות בלבד.
4.2.                   ההטבה הינה הטבה חד פעמית לכל קנייה, קרי בכל רכישת נעלי Asics                             מדגם ג'ל קיאנו 29, באתר החברה, יקבל המשתתף מארז גרביים אחד.
4.3.                   ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.
4.4.                   אין אחריות על ההטבה.
4.5.                   אין כפל מבצעים.
 
5.                   הוראות כלליות ופרשנות
5.1.                   הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס                                 המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות. יש לקרוא בעיון                             את התקנון במלואו (תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה ובחנויות                           המשתתפות בפעילות).
5.2.                   התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני                                 המינים כאחד.
5.3.                   התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות,                           ומובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה להוראות                                 התקנון ותנאי השימוש באתר הפעילות והתחייבות כי בכפוף להוראות                               התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או                                 תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם                                         הפעילות.  לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי                           להשתתף בפעילות.
5.4.                   השתתפות בפעילות נשואת תקנות זה ו/או קבלת ההטבה נשואת                                       המבצע,  מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר                                 החברה.
5.5.                   ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
5.6.                   עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן                             ו/או להפסיק את הפעילות ו/או את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה                                 הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע                           פרסומו באתר.
5.7.                   עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד                               ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות                           בפעילות ולתקנון זה.
5.8.                   כל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או ההטבה ו/או כלליה ו/או                               תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת המרקטינג של החברה בעניין                           והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
5.9.                   על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך                           או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה                                     השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
5.10.               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה                                   לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה                                 הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
5.11.               החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש                             לצרכי פרשנות.