תקנון הטבה ללא מעמ לנרשמים

תקנון הטבה ללא מע"מ באמצעות קוד קופון ללקוחות מאושרי דיוור  באתר החברה

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההטבה שתכונה "ללא מע"מ על באמצעות קוד ללקוחות מאושרי דיוור באתר החברה"

(להלן בהתאמה: "התקנון" או "הטבה"בהתאמה)

1.                  כללי

1.1.  ההטבה נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בחנויות המשתתפות בהטבה, כהגדרתן להלן.

1.2.  תקנון זה יחול על ההטבה שתקיים החברה במסגרת הפעילות נשוא התקנון.

1.3.  תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

2.                  החנויות המשתתפות בהטבה

2.1.              רשימת החנויות המשתתפות בהטבה – אתר החברה בלבד בכתובת: https://originals.co.il.

3.                  הגדרות

3.1      "משרדי החברה"– משרדי החברה, אשר מצויים ברחוב דרך בן צבי 84 תל אביב.

3.2     "משתתף"– לקוחות שהצטרפו ו/או מצטרפים חדשים לרשימת הדיוור של החברה בלבד.

3.3. "ההטבה" הנחה בגובה סכום המע"מ המחויב בגין הפריט או המוצר בחנויות המשתתפות בהטבה, המשקפת הנחה בפועל בשיעור של 15%.

              3.4. "הפריטים המשתתפים בהטבה"–ההטבה תחול על מלוא הפריטים שיוצעו למכירה בחנויות המשתתפות בהטבה למעט גרביים, אביזרים וכל הפריטים מקטגוריית אאוטלט.

 1. תקופת ההטבה
  • ההטבה תהיה בתוקף החל מיום 3.12.2023 ועד ליום 9.12.23 או עד גמר המלאי לפי המוקדם (להלן: "תקופת ההטבה").
  • למען הסר ספק, לאחר תום תקופת ההטבה, לא ניתן יהיה לקבל את ההטבה נשוא תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5.                  מהות ההטבה למשתתף ואופן קבלתה

 • כאמור, במסגרת ההטבה תוצע למשתתפים הנחה בגובה סכום המע"מ המחויב בגין הפריטים המשתתפים בהטבה המשקפת הנחה בפועל בשיעור של 15% בהזנת קוד קופון ייעודי, שיקבל המשתתף כהגדרתו לעיל במסגרת מילוי הדרישות המפורטות.
 • קוד הקופון יינתן אך ורק למשתתף אשר נרשם לרשימת הדיוור של החברה וימלא אחר הדרישות המפורטות באתר החברה במסגרת הרשמתו . במסגרת הרשמה יקבל המשתתף קישור למילוי פרטים ובסיום התהליך, ומילוי הפרטים כנדרש, יתקבל קוד קופון המקנה את ההנחה.
 • קוד הקופון יינתן פעם אחת ובאופן חד פעמי לכל לקוח, קרי ניתן למימוש לרכישה אחת בלבד במהלך תקופת ההטבה.
 • ההנחה תינתן ממחיר המוצר לצרכן, ללא כפל מבצעים, הנחות והטבות.
 • לא תינתן צבירת נקודות או הנחת מועדון, בעת המימוש.
 • יש להזין את קוד הקופון במעמד הקנייה בסל הקנייה שבאתר החברה.
 • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההנחה בשנית.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

·         במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של ההטבה, בכתב או בעל פה ,יגברו הוראות תקנון זה.

·         בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

·         השתתפות בהטבה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

·         תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה.

·         במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות פרסומיה בקשר עם ההטבה, החברה תפנה אותו לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת מקום מגוריו.

·         ההשתתפות בהטבה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

·         החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ותקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.