מדיניות פרטיות - וובינר אסיקס

מדיניות פרטיות

1.       חברת אל שרד בע"מ ח.פ. 511199291 וחברתאיי. אי. איל בע"מ ח.פ 512368424 (להלן ביחד: "החברה") מכבדת את הפרטיות המשתתפים בוובינר בנושא פציעות ריצה (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים" או "הוובינר" לפי העניין) אותו תקיים באמצעות יישום "Zoom" ביום 5/02/2024.

 1. שימוש המשתתפים ביישום "Zoom", יעשה בכפוף ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של היישום בהם ניתן לעיין בקישור הבא: https://www.zoom.com/en/trust/legal-compliance/ והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם השימוש ביישום זה או בקשר עם איסוף ושימוש במידע המתבצע באמצעות יישום זה.
 2. מסירת המידע בידי המשתתפים, תלויה בהסכמתם ורצונם ואינה נובעת מחובה חוקית. השתתפות המשתתפים בוובינר, מעידה על הסכמת המשתתפים למדיניות פרטיות זו.
 3. המידע ייאסף מידי המשתתפים בקשר עם השתתפותם בוובינר יעשה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו ויהא כמפורט להלן: שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכן, כל מידע נוסף שהמשתתף מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתתף (להלן: "המידע).
 4. החברה אוספת את המידע, לשם ובקשר לקיום פעילותה העסקית והשיווקית של החברה, לרבות, לשם מתן שירותיה למשתתפי הוובינר; לשם קיומו של הוובינר עבור המשתתפים, לשם יצירת קשר עם המשתתפים, לשם ניתוח מחקר ועריכת סטטיסטיקות; לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתתפים ולצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי; לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק; לשם אכיפת הוראות מדיניות פרטיות זו, לשם עמידה בהוראות כל דין וכן, לצרכי התגוננות במפני תביעות (להלן: "המטרה"). החברה תשמור את המידע אודות המשתתף לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
 5. משתתף אשר יבקש למסור מידע אודות צד שלישי, מתחייב בפני החברה, כי עשה זאת רק לאחר שעדכן את הצד השלישי הרלוונטי אודות מדיניות זו וקיבל ממנו הסכמות רלוונטיות בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין.
 6. העברת מידע אודות המשתתפים מידי החברה לצדדים שלישיים, תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותיעשה בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: צדדים שלישיים אליהם יועבר המידע לצורך קיום פעילותה העסקית והשיווקית של החברה וכן, צדדים שלישיים המעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה ובקשר עם הוובינר; במידה ותידרש החברה למסור מידע אודות משתתף בהתאם להוראות הדין, לרבות צו שיפוטי; בכל מחלוקת או הליך משפטי שבין המשתתף או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתתף ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה ובצדדים שלישיים; במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה לצדדים שלישיים וכן, במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
 7. החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתתף מוסר מידע לחברה, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.
 8. החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתתפים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.
 9. הזכות לעיין ולתקן את המידע תהא בהתאם להוראות החוק. במידה משתתף מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 12 למדיניות פרטיות זו להלן.
 10. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות פרטיות זו או הקשור אליה, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
 11. ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: online@ia-il.com

מועד עריכת המסמך: פברואר 2024