הטבת 50 ש"ח בקוד קופון

תקנון פעילות 50 ש"ח הנחה באמצעות קוד קופון ייעודי ללקוחות אתר האינטרנט

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההטבה שתכונה ״50 ש"ח הנחה באמצעות קוד קופון ייעודי ללקוחות אתר האינטרנט"
(להלן בהתאמה: "התקנון" או "ההטבה" בהתאמה)

1. כללי
1.1. הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.
1.2. תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע נשוא התקנון.
1.3. תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:
https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

2. החנויות המשתתפות בהטבה
רשימת החנויות המשתתפות בהטבה – https://originals.co.il/ (להלן: "אתר החברה").

3. הגדרות
3.1 "משרדי החברה" – משרדי החברה, אשר מצויים ברחוב דרך בן צבי 84 תל אביב.
3.2 "משתתף" – כלל לקוחות החברה שביצעו רכישה באתר החברה בלבד ובתקופת המבצע כהגדרתה להלן.

4. תוקף ומועד ההטבה
ההטבה תחל באתר החברה ביום 1.8.2023 ותסתיים ביום 31.8.2023, או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את ההטבה בכל עת.

5. מהות ההטבה למשתתף ואופן קבלתה
• 50 ₪ הנחה על קנייה בסך של 200 ₪ ומעלה באתר החברה בלבד ובתקופת המבצע בלבד, על מגוון פריטים ממחיר המוצג לצרכן באמצעות הזנת קוד קופון ייעודי 50CASH.
• ההטבה תינתן אך ורק למשתתף שיזין את קוד הקופון הייעודי.
• הטבה הינה אחת לכל עסקה. לא ניתן לממש מספר קופונים בעסקה אחת.
• ההנחה תינתן ממחיר המוצר לצרכן, ללא כפל מבצעים, הנחות והטבות.
• בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
• במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של ההטבה, בכתב או בעל פה ,יגברו הוראות תקנון זה.
• בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
• השתתפות בהטבה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם .
• תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה ולמכירת סוף העונה. • במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות פרסומיה בקשר עם ההטבה, החברה תפנה אותו לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת מקום מגוריו.
• ההשתתפות בהטבה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
• החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ותקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.