תקנון מבצע 10% הנחה

תקנון מבצע 10% הנחה על מגוון מותגים נבחרים

באתר החברה

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע שיכונה "10% על מגוון מותגים נבחרים"(להלן בהתאמה: "התקנון" ו-"המבצע" בהתאמה). יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו בטרם השתתפותכם במבצע.

1.                  כללי

1.1.         המבצע נערך ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה"), בכפוף לתנאים שלהלן.

1.2.        תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה (להלן: "תנאי השימוש"). בכל סתירה בין הוראות תנאי השימוש לתקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

2.                  הגדרות

"החנויות המשתתפות במבצע"  החנות המקוונת באתר החברה בכתובת:  www.originals.co.il (להלן: "אתר החברה").

"משתתפים"                             כלל לקוחות החברה, המבקשים לרכוש את הפריטים המשתתפים במבצע באמצעות אתר החברה, כהגדרתם להלן.

"המבצע"                                 הפריטים המשתתפים יוצעו לרכישה בתקופת המבצע בחנויות המשתתפות במבצע בהנחה של 10% ממחיר ההצרכן לפריט כפי שמופיע בחנויות המשתתפות במבצע, כפי שמופיע בחנויות המשתתפות במבצע, בכפוף לתנאי המבצע שלהלן .

"הפריטים המשתתפים"           מותגים נבחרים המסומנים כמשתתפים במבצע באתר החברה, ולמעט מותגBirkenstock, גרביים, אביזרים ופריטי אאוטלט.

"תקופת המבצע"                       המבצע יהיה בתוקף בין התאריכים 16.5.2024 ועד 19.6.2024 בלבד או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם).

3.                  מהות והגבלות המבצע

3.1.                  במסגרת תקופת המבצע בלבד, הפריטים המשתתפים יוצעו למכירה בחנויות המשתתפות במבצע  בהנחה של 10% ממחיר צרכן לפריט.

3.2.                  המלאי מוגבל. ההטבה תסיים עד גמר המלאי.

3.3.                  ההנחה נשואת המבצע תיעשה מהמחיר המלא לצרכן של הפריט (לרבות מע"מ).

3.4.                  אין כפל מבצעים והטבות. *למעט שימוש בקופון הרשמה לניוזלטר, בכפוף לתנאי הקופון.

3.5.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע, ו/או להפסיק את המבצע ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין החל.

3.6.                  המבצע ניתן למימוש בחנויות המשתתפות במבצע ובתקופת המבצע בלבד.

3.7.                  למען הסר ספק, מובהר כי המבצע אינו ניתן למימוש ביתר חנויות החברה, אלא אך ורק באתר החברה.

 

4.                  הוראות כלליות ופרשנות

 

4.1.                  השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר החברה, ואלה יחולו על כל המשתתפים והינם בגדר הסכם מחייב בין המשתתפים לבין החברה.

4.2.                  לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע או לאמור בתקנון זה.

4.3.                  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לכלל המינים והמגדרים כאחד.

4.4.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

4.5.                  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (בכתב או בעל פה), לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.6.                  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

5.                  שונות

5.1.                  ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

5.2.                  המבצע הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו.

5.3.                  בעבור החלפות/ביטולים ו/או החזרות של פריטים שנרכשו במסגרת המבצע, לא תינתן ללקוח אפשרות לרכוש על פי תנאי המבצע בשנית והעסקה תחושב על פי המחיר המלא לצרכן, למעט בתקופת המבצע ובכפוף להוראות תקנון זה ותנאי השימוש.

5.4.                  החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות במבצע ולתקנון זה.

5.5.                  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין החל בישראל. בתי המשפט המוסמכים לדון בתקנון זה יהיו בתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו.

5.6.                  תקנון המבצע זמין לעיון במשרדי החברה בכתובת דרך בן צבי 84, תל אביב או באתר החברה.