הטבה נובה בלאסט \ רוקפורט

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף, כהגדרתו להלן, במסגרת פעילות  הטבת "מגוון נעלי רוקפורט ב-299 ₪ ומגוון נעלי אסיקס מדגם 'נובה בלאסט 3' ב-399 ש"ח"(להלן בהתאמה: "התקנון" ו – "ההטבה" ו/או "הפעילות"לפי העניין) כמפורט מטה.

1.                   כללי

1.1.                   הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.                   תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת ההטבה נשוא התקנון.

1.3.                   תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

2.                   הגדרות     

2.1.                   "אתר החברה" –https://originals.co.il/

 

2.2.                   "החנויות המשתתפות בהטבה" –  אתר החברה בלבד.

 

2.3.                   "משתתפים" –   כלל לקוחות החברה.

 

2.4.                   "הפריטים המשתתפים בהטבה וההטבה"– מגוון נעלי רוקפורט ב-299.9 ₪ ומגוון נעלי אסיקס מדגם 'נובה בלאסט 3' בלבד ב-399.9 ש"ח. לא כולל גרביים ואביזרים.

 

3.                   תקופת הפעילות

3.1.                   על מגוון נעלי רוקפורט ב-299.9 ₪ הפעילות תחל ביום 16.1.2024 ותסתיים ביום 18.2.2024 או עד גמר המלאי לפי המוקדם.

3.2.                   על מגוון נעלי אסיקס מדגם 'נובה בלאסט 3' בלבד ב-399.9 ש"ח הפעילות תחל ביום 11.1.2024 ותסתיים ביום 13.2.2024 או עד גמר המלאי לפי המוקדם(שניהם להלן: "תקופת הפעילות").

3.3.                   למען הסר ספק, לאחר תום תקופת הפעילות, לא ניתן יהיה לקבל את ההטבה נשואת תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.                   מהות ההטבה

4.1.                   כאמור, מגוון נעלי רוקפורט בלבד ב-299 ₪ ומגוון נעלי אסיקס מדגם 'נובה בלאסט 3' בלבד ב-399.9 ש"ח. לא כולל גרביים ואביזרים.

        ההטבה תחול על הפריטים ו/או המוצרים המשתתפים בהטבה, וזאת בתקופת ההטבה בלבד.

4.2.                   ההנחה נשואת ההטבה תיעשה ממחיר הצרכן של הפריט.

4.3.                   אין כפל מבצעים והטבות.

 

5.                   תנאי הפעילות ותנאי ההטבה

5.1.                   ההטבה תוענק למשתתפים בחנות המשתתפת בפעילות בלבד, ובתקופת הפעילות בלבד.

5.2.                   ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.

  • בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית בתום תקופת הפעילות.

  • במקרה של החלפה/ביטול או החזרת פריטים, העסקה תחושב מחדש וללא ההטבה בתום תקופת הפעילות.

 

6.      הוראות כלליות ופרשנות

6.5.     הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו (תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה ובחנויות המשתתפות בפעילות).

6.6.     התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

6.7.     התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

6.8.     השתתפות בפעילות נשואת תקנון זה ו/או קבלת ההטבה, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.

6.9.     ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

6.10.  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן ו/או להפסיק את הפעילות ו/או את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ו/או בחנויות המשתתפות בהטבה.

6.11.  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.

6.12.  כל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת המרקטינג של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

6.13.  על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6.14.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.15.  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.