הטבת 50 ש"ח - קוד קופון

תקנון פעילות – גלוית הטבה באתר אוריג'ינלס

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על פעילות "גלוית הטבה באתר אוריג'ינלס"

(להלן בהתאמה : "התקנון" ו – "ההטבה")

1.                      כללי

1.1.         הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה"ו/או "עורכת הפעילות") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.        תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הפעילות נשוא התקנון.

1.3.                  תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה.

1.4.                  התקנון יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת ההטבה.

 

2.                   הגדרות

2.1     "אתר החברה"-  www.originals.co.il

 

2.2     "החנות המשתתפת

           בפעילות" –           אתר החברה בלבד.

 

2.3     "משתתפים" -       כלל לקוחות החברה שביצעו רכישה דרך אתר החברה במהלך חודש נובמבר 2023, אשר יקבלו גלויה באמצעות משלוח בדבר ההטבה כהגדרתה להלן למימוש בחנות הפעילות (להלן: "הגלויה"); עם הזנת קוד קופון ייעודי שבגלויה יקבל המשתתפ/ת ההטבה כהגדרתה להלן.

        

  2.4     "ההטבה" -           50 ₪ הנחה ברכישת פריט/ים מאתר החברה בלבד בסך של 300 ₪ ומעלה ובתקופת הפעילות בלבד.

 

 

3.                   הוראות כלליות ופרשנות

3.1.                  הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בהטבה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת ההטבה.

3.2.                  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

3.3.                  יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.

3.4.                  התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת ההטבה, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפות בהטבה מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות ו/או בהטבה.

3.5.                  עורכת ההטבה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

3.6.                  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.7.                  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

4.                   תוקף ותנאי ההטבה

4.1.                  ההטבה תחל ביום 1.12.2023 ותסתיים ביום 31.12.2023, או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים (להלן: "תקופת הפעילות").

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש או לקבל את ההטבה והיא לא תכובד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2.              מינימום גלויות במלאי – 40 גלויות.

4.3.              ההטבה ניתנת למימוש בחנות המשתתפת בפעילות בלבד, בתקופת ההטבה בלבד.

4.4.              ההטבה הינה חד פעמית, אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.5.              ההטבה ניתנת למימוש בשיעור הנקוב לעיל וביחס לקנייה אחת בלבד, לא כולל כפל מבצעים. לא תינתן אפשרות צבירה של נקודות מועדון.

4.6.                  בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית.

4.7.                  במקרה של החלפה/ביטול או החזרת פריטים, העסקה תחושב מחדש וללא ההטבה.

4.8.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.9.                  לא יינתן זיכוי על פריט שנרכש בהטבה.

4.10.          אובדן או גניבה או השחתה של הגלויה הינם באחריות המחזיק/ה בלבד, ובמקרה כזה הגלויה לא תוחלף באחרת ולא יינתנו פיצויים או תמורה בגינה, ולמחזיק/ה בה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

4.11.          על המשתתפ/ת להציג ולמסור את הגלויה בחנות הפעילות בלבד, על-מנת לממש את ההטבה.

 

 

5.                   שונות

5.1.                  החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.

5.2.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההטבה ואת תקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3.                  במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של ההטבה, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות תקנון הזה.

5.4.                  בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

5.5.                  השתתפות בפעילות נשוא תקנון זה ו/או קבלת ההטבה, מהווה הסכמה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר הפעילות והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות ו/או ההטבה.

5.6.                  השתתפות בפעילות נשואת תקנות זה ו/או קבלת ההטבה, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.

5.7.                  על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

5.8.                  תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה או באתר החברה.

5.9.                  התקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לפעילות ו/או להטבה.