תקנון מבצע 1+1 ביגוד אסיקס

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף, כהגדרתו להלן, במסגרת פעילות  הטבת "1+1 על פריטי ביגוד נבחרים של Asics" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו – "ההטבה" ו/או "המבצע" ו/או "הפעילות" לפי העניין) כמפורט מטה.

1.                   כללי

1.1.                   הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה" או "עורכת הפעילות") באתר, כהגדרתו להלן.

1.2.                   תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת ההטבה ו/או המבצע נשוא התקנון.

1.3.                   תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

2.                   הגדרות

 

2.1.                   "האתר" – האתר הרשמי של Original’s בכתובת: https://www.originals.co.il

 

2.2.                   "משתתפים" או "משתתף" –  כלל הלקוחות המבקשים לרכוש הפריטים המשתתפים במבצע, כהגדרתו להלן.

 

2.3.                   "הפריטים המשתתפים במבצע" – מגוון פריטים שיוצעו למכירה באתר במבצע, והכל למעט פריטי ביגוד מקולקציית  קיץ 2023, אביזרים נלווים וגרביים.

 

2.4          "המבצע" –   1+1 על הפריטים המשתתפים במבצע, והכל ממחיר הפריט לצרכן המוצג באתר.

 כל ההנחות ייתנו על הפריטים הזולים ביותר מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי המשתתף כהגדרתו לעיל.

 

3.                   תקופת הפעילות

3.1.                   הפעילות תחל ביום 06.02.2023 ותסתיים ביום 12.3.2023 או עד גמר המלאי לפי המוקדם (להלן: "תקופת הפעילות").   

3.2.                   למען הסר ספק, לאחר תום תקופת הפעילות, לא ניתן יהיה לקבל את ההטבה נשואת תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך את תקופת הפעילות ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.                   מהות המבצע

4.1.                   כאמור, 1+1 על הפריטים המשתתפים במבצע, והכל ממחיר הפריט לצרכן המוצג באתר. קרי, בקניית שני פריטים מבין הפריטים המשתתפים במבצע, יקבל המשתתף כהגדרתו לעיל את הפריט הזול ביותר מבין שני הפריטים ללא עלות. למען הסר ספק יובהר, כי כל ההנחות ייתנו על הפריטים הזולים ביותר מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי המשתתף כהגדרתו לעיל, במימוש המבצע יותר מפעם אחת במסגרת עסקה אחת.

4.2.                   אין כפל מבצעים והטבות.

 

5.                   תנאי הפעילות ותנאי ההטבה

5.1.                   ההטבה תוקנה למשתתפים באתר בלבד, ובתקופת הפעילות בלבד.

5.2.                   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3.                   בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית בתום תקופת הפעילות.

כמו כן, החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה יאופשרו רק באמצעות הנוהל המקובל באתר או לחלופין באמצעות הגעה לסניפי Asics בלבד (ולא של Original’s).

5.4.                   מובהר, כי ככל והמשתתף יהא מעוניין לבטל את העסקה ולהחזיר את אחד מהפריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, יצטרך להחזיר את שני הפריטים שנרכשו יחדיו.

6.                   הוראות כלליות ופרשנות

6.1.                   הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו (תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה  ובאתר החברה).

6.2.                   התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

6.3.                   התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

6.4.                   השתתפות בפעילות נשואת תקנון זה ו/או קבלת ההטבה נשואת המבצע, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.

6.5.                   ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

6.6.                   עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן ו/או להפסיק את הפעילות ו/או את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

6.7.                   עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה.

6.8.                   כל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות ו/או ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת השיווק והמרקטינג של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

6.9.                   על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6.10.               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.11.               החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.