תקנון הטבה 30% הנחה

" תקנון הטבה עד 30% הנחה באתר Original’s"

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הטבה שתכונה " עד 30% הנחה על מגוון פריטים" (להלן בהתאמה: "התקנון" ו- "הטבה" בהתאמה).

 

1.                  כללי

1.1.         הפעילות נערכת ע"י חברת איי.אי.אל בע"מ, ח.פ. 51-236842-4 (להלן: "החברה"ו/או "עורכת הפעילות") בחנויות המשתתפות בפעילות, כהגדרתן להלן.

1.2.        תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת ההטבה נשוא התקנון.

1.3.        תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה, המפורט בלינק מטה:

https://originals.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

 

2.                  הגדרות

"החנויות המשתתפות בהטבה" אתר https://originals.co.il/ 

"משתתף"                                 כלל לקוחות החברה.

"הפריטים המשתתפים

בהטבה"                               מוצרי ההנעלה והלבשה בלבד. לא כולל גרביים ואביזרים.

 

"ההטבה"

עד 30% הנחה מבין הפריטים המשתתפים בהטבה.  

 ההנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי המשתתף כהגדרתו לעיל.

         

 

3.                  הוראות כלליות ופרשנות

3.1.                  הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים בהטבה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות.

3.2.                  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

3.3.                  יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.

3.4.                  התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

3.5.                  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

3.6.                  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.7.                  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

4.                  תוקף ומועד ההטבה

4.1.              ההטבה תחל ביום 10.12.2023 ויסתיים ביום 13.1.2024 או עד גמר המלאי של הפריטים המשתתפים בהטבה, לפי המוקדם מבין השניים (להלן: "תקופת ההטבה").

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה ואת מתן ההטבה בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2.                  למען הסר ספק, לאחר תום תקופת ההטבה, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה המגולמת בו.

 

5.                  מהות ההטבה

5.1.              כאמור, עד 30% הנחה מבין הפריטים המשתתפים בהטבה.  

              ההנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי המשתתף כהגדרתו לעיל.

5.2.                  ההטבה תחול על הפריטים המשתתפים בהטבה בלבד, וזאת בתקופת ההטבה בלבד.

5.3.                  ההנחה נשואת ההטבה תיעשה ממחיר הצרכן של הפריט.

5.4.                  אין כפל מבצעים והטבות.

5.5.                  בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית לאחר תום תקופת ההטבה.

 

6.              

6.3.                  החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בהטבה ולתקנון זה.

6.4.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההטבה ואת תקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.5.                  במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של ההטבה, בכתב או בעל פה, יגברו הוראות התקנון הזה.

6.6.                  בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההטבה ו/או כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות התקנון, תכריע מנהלת הריטייל של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

6.7.                  השתתפות בהטבה מהווה הסכמה להוראות התקנון ותנאי השימוש באתר החברה, והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ההטבה.

6.8.                  השתתפות בפעילות נשואת תקנון זה ו/או קבלת ההטבה נשואת ההטבה, מהווה הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה.

6.9.                  על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6.10.              תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה ובחנויות המשתתפות בהטבה.

6.11.              התקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה.